Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan zijn voor. Bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens te ontvangen. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting- en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de host. Het kan daarbij voornamelijk gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 Par. 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider ( Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan haar prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Afsluiten van een orderverwerkingsovereenkomst

Om de gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

privacy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Let op de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Daniel Knief

Aan de Ebersbrink 3

31840 Hessisch Oldendorf

Tel. 015735259255

Mail: danielknief@gmx.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. NAAR DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG WAAROP VERWERKING VEREIST IS, KAN IN DIT PRIVACYBELEID WORDEN VERWEZEN. ALS U BEZWAAR HEEFT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VERPLICHTE REDENEN KUNNEN OPLEVEREN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANG VOORDOET, UITVOERT OF UITVOERT, NEEMT HET RECHTENBEZWAAR IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 21, PARAGRAAF 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME UIT TE VOEREN, HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR HEBT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een ​​klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.

  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt volgens art. 21 lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden toegestaan ​​met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon. of om redenen van groot openbaar belang verwerkt door de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder hen (bijv. De winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. Voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. Cookies om het webpubliek te meten) op basis van van art. 6 par. 1 lit. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door derde partijen of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie

  • besturingssysteem gebruikt

  • Verwijzende URL

  • Hostnaam van de toegangscomputer

  • Tijdstip van het serververzoek

  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (artikel 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). ) als dit werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Vragen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daarvan afgeleide persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (artikel 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). ) als dit werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Sociale media

Plug-ins voor sociale media met Shariff

Op deze website worden plug-ins voor sociale media gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan hun respectieve social media-logo's. Om de gegevensbescherming op deze website te garanderen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de zogenaamde "Shariff" -oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de plug-ins die op deze website zijn geïntegreerd, gegevens overdragen aan de respectieve provider wanneer de pagina voor het eerst wordt geopend.

Alleen wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u tegelijkertijd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook) bent ingelogd, kan de betreffende aanbieder uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen.

Het activeren van de plug-in is een toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a) AVG, u kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Facebook-plug-ins (like & share-knop)

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.

U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Wanneer u deze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website linken aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Twitter-plug-in

Op deze website zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de functie “Retweet” worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook naar Twitter verzonden. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy .

De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram-plug-in

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van deze website linken aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie hierover vind je in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren .

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strikte eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Opslagperiode

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID), worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst om advertenties te integreren. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken Google AdSense in "niet-gepersonaliseerde" modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel voor u aangemaakt. In plaats daarvan wordt bij het selecteren van de advertentie gebruik gemaakt van zogenaamde "contextinformatie". De geselecteerde advertenties zijn dan bijvoorbeeld gebaseerd op uw locatie, de inhoud van de website waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. U vindt meer informatie over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense op: https://support.google.com/adsense/answer/9007336 .

Houd er rekening mee dat cookies ook kunnen worden opgeslagen wanneer u Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus gebruikt. Deze worden volgens Google gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Het gebruik van Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google is gecertificeerd volgens het "EU-US Privacy Shield". Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het Privacy Shield, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated .

U kunt hier meer informatie vinden over de advertentietechnologieën van Google:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .